Menu Luk

 Vedtægter for Rebild Musikforening

§1
Foreningens navn er Rebild Musikforening
§2
Foreningens formål er at fremme musiklivet i Rebild kommune.
Hovedvægten lægges på klassisk og anden akustisk musik.
§3
De koncerter, foreningen arrangerer, er åbne for offentligheden, normalt mod betaling af entré, hvis størrelse fastlægges af bestyrelsen.

Medlemskab

§4
Medlemskab opnås ved indbetaling af det gældende kontingent.
§5
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen på grundlag af et udarbejdet budget. Bestyrelsen beslutter opkrævningsformen.
Kontingentet for en hel sæson giver adgang til foreningens ordinære koncertarrangementer.
Ved indmeldelse i sæsonen betales forholdsvis kontingent.
Bestyrelsen kan fremme medlemmernes musikinteresse gennem et samarbejde med andre foreninger og institutioner.
§6
Udmeldelse af foreningen kan ske uden varsel, men det berettiger ikke til refusion af en forholdsmæssig del af kontingentet.

Generalforsamlingen.

§7
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§8
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj. Medlemmerne skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde  oplysninger om mødested og –tid, dagsorden og de oplysninger, der er nødvendige for at belyse de fremsatte forslag, som generalforsamlingen skal behandle.
Stk 2. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling på samme vilkår, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen derom.  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest én måned efter at begæring herom er fremsat.
§9
Emner og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen sammen med de i § 8, stk. 1 nævnte oplysninger.
§10
Generalforsamlingen, der ledes af en dirigent valgt af forsamlingen, afvikles efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af årskontingent
 6. Valg af
  2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer (jf §12)
  2 suppleanter for bestyrelsen.
  1 revisor
  1 revisorsuppleant
 7. Eventuelt
  Sekretæren udarbejder snarest efter generalforsamlingen et beslutningsreferat. Dette udsendes til godkendelse til de fremmødte, som får en uge til eventuelle bemærkninger. Det godkendte referat underskrives af dirigenten.
  §11  –
  Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som har indbetalt kontingent senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Beslutning om vedtægtsændringer kræver at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Beslutning om foreningens ophør kræver at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning.


Foreningens ledelse.


§12

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af formanden og fire bestyrelsesmedlemmer.
Funktionsperioden er to år, således at to bestyrelsesmedlemmer vælges henholdsvis afgår på lige årstal og tre på ulige.
Genvalg kan finde sted.
§13
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær blandt bestyrelsens medlemmer.
Formanden subsidiært næstformanden tegner foreningen.
§14
Udtræder et medlem af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen i resten af det udtrådte medlems valgperiode.
Tilsvarende indtræder revisorsuppleanten, hvis den valgte revisor får forfald.
§15
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov på foranledning af formanden eller på begæring af mindst tre bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmødet skal søges afholdt på et tidspunkt, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage dog senest 14 dage efter begæring.
Formanden drager omsorg for, at sager til behandling er tilstrækkeligt oplyst.
Beslutning kræver simpelt flertal.
§16
Referat af bestyrelsesmøder skal udarbejdes af sekretæren og godkendes af bestyrelsen senest på det efterfølgende bestyrelsesmøde
Regnskab
§17

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Kassereren fører foreningens regnskab og kan disponere over foreningens kassebeholdning eller indestående i pengeinstitutter.
Kassereren opkræver medlemskontingent, fører medlemsfortegnelsen samt foreningens kassebog og regnskab.
Revision
§18

Regnskabet revideres af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor.
Regnskabet afleveres til revision og underskrift senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal foreligge i skriftlig form ved generalforsamlingen.
§19
I tilfælde af foreningens opløsning overdrages foreningens formue og ejendele til andre musikformål i Rebild kommune.
Vedtaget på generalforsamlingen 21. marts 2010.
revideret på generalforsamlingen 15. april 2012 samt  16. maj 2021.